ฐานข้อมูลพัสดุภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้Download Excel


ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ (ใหม่) ชื่อครุภัณฑ์ จำนวน หน่วยวัด ใช้ประจำที่ หมายเหตุ
1 2-B0306-FA05-71100130000/อ.43-1 กระดานไวท์บอร์ด 1 แผ่น ห้อง 109
2 2-B0306-FN19-71100130001/002-58 กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน แบบหน้าเดียว มีที่วางแปรง ขนาด 90X 180 ซม 1 อัน ห้อง 109 กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน แบบหน้าเดียว มีที่วางแปรง ขนาด 90X 180 ซม
3 4120-001-0001-028/42 เครื่องปรับอากาศแบบต่างๆ 1 ชุด ห้อง 109
4 4120-001-0001-029/42 เครื่องปรับอากาศแบบต่างๆ 1 ชุด ห้อง 109
5 6730-001-0001-005/43 เครื่องฉายภาพนิ่ง แบบและชนิดต่างๆ 1 เครื่อง ห้อง 109
6 6730-002-0001-005/43 จอ 1 จอ ห้อง 109
7 7110-006-0007-006/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-105 เก้าอี้ชนิดต่างๆ 1 ตัว ห้อง 109 พบอยู่ที่ห้อง 109
8 7110-006-0007-009/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-107 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
9 7110-006-0007-020/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-119 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
10 7110-006-0007-027/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-125 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
11 7110-006-0007-032/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-129 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
12 7110-006-0007-046/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-23 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
13 7110-006-0007-047/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-24 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
14 7110-006-0007-048/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-25 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
15 7110-006-0007-051/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-28 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
16 7110-006-0007-059/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-37 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
17 7110-006-0007-062/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-40 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
18 7110-006-0007-064/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-42 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
19 7110-006-0007-069/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-47 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109
20 7110-006-0007-071/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-49 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 109 พบอยู่ที่ห้อง 109

พบทั้งหมด 56 รายการ

หน้าที่ 1 [2][3]