ฐานข้อมูลพัสดุภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้Download Excel


ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ (ใหม่) ชื่อครุภัณฑ์ จำนวน หน่วยวัด ใช้ประจำที่ หมายเหตุ
1 7195-009-0001-001/22 อื่นๆ (ยกพื้น) 1 ชุด ห้อง 111
2 2-B0306-FA05-41200010000/ร.52-20 เครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ 1 เครื่อง ห้อง 111 ใช้เงินโครงการ ป.โทภาคพิเศษ บาง ซื้อ
3 2-B0306-FA05-41200010000/อ.43-19 เครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ 1 เครื่อง ห้อง 111
4 2-B0306-FA05-41200010000/อ.43-20 เครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ 1 เครื่อง ห้อง 111
5 2-B0306-FA05-41200010000/อ.43-21 เครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ 1 เครื่อง ห้อง 111
6 2-B0306-FA05-71100130000/อ.43-2 กระดานไวท์บอร์ด 1 แผ่น ห้อง 111
7 6730-002-0001-004/43 1-B0306-FA09-67300020000/ผ.43-3 จอ 1 จอ ห้อง 111
8 7110-005-0004-002/43 1-B0306-FN05-71100130000/ผ.43-4 กระดานดำ 1 แผ่น ห้อง 111
9 7110-013-0002-003/44 1-B0306-FA05-71100260001/ผ.44-3 โต๊ะชนิดต่าง ๆ 1 ชุด ห้อง 111
10 7125-004-0004-002/44 1-B0306-FN05-71250040000/ผ.44-13 ชั้นเก็บของ 1 ตัว ห้อง 111

พบทั้งหมด 10 รายการ

หน้าที่ 1