ฐานข้อมูลพัสดุภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้Download Excel


ลำดับ หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ (ใหม่) ชื่อครุภัณฑ์ จำนวน หน่วยวัด ใช้ประจำที่ หมายเหตุ
1 6730-002-0001-002/32 จอ 1 อัน ห้อง 107
2 6730-002-0001-003/34 จอ 1 อัน ห้อง 107
3 2-B0306-FN19-71100130001/001-58 กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน 1 อัน ห้อง 107 กระดานไวท์บอแบบหน้าเดียว มีที่วางแปรง ขนาด 90X 180 ซม
4 4120-001-0001-023/42 เครื่องปรับอากาศแบบต่างๆ 1 เครื่อง ห้อง 107
5 7110-006-0007-002/43 เก้าอี้ชนิดต่างๆ 1 ตัว ห้อง 107
6 7110-006-0007-004/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-103 เก้าอี้ชนิดต่างๆ 1 ตัว ห้อง 107 พบอยู่ที่ห้อง 107
7 7110-006-0007-005/43 เก้าอี้ชนิดต่างๆ 1 ตัว ห้อง 107
8 7110-006-0007-007/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-106 เก้าอี้ชนิดต่างๆ 1 ตัว ห้อง 107
9 7110-006-0007-014/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-112 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107
10 7110-006-0007-017/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-115 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107
11 7110-006-0007-019/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-117 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107
12 7110-006-0007-024/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-122 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107 พบอยู่ที่ห้อง 107
13 7110-006-0007-026/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-124 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107 พบอยู่ที่ห้อง 107
14 7110-006-0007-028/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-126 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107 พบอยู่ที่ห้อง 107
15 7110-006-0007-040/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-140 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107
16 7110-006-0007-054/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-32 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107 พบอยู่ที่ห้อง 107
17 7110-006-0007-057/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-34 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107
18 7110-006-0007-067/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-45 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107
19 7110-006-0007-068/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-46 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107
20 7110-006-0007-075/43 1-B0306-FN05-71100060000/ผ.43-52 เก้าอี้ชนิดต่าง ๆ 1 ตัว ห้อง 107

พบทั้งหมด 47 รายการ

หน้าที่ 1 [2][3]