ยินดีต้อนรับทุกท่าน กรุณาเลือกวิชาที่ท่านต้องการทวนสอบ

ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่อเลือกรายวิชา!

เลือกวิชา

01301111 - วนศาสตร์เบื้องต้น01301321 - หลักการจัดการลุ่มน้ำ01301441 - ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ01301481 - การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้01301483 - อิทธิพลป่าไม้ต่อสิ่งแวดล้อม01303311 - วิศวกรรมป่าไม้ทั่วไป01303322 - Geospatial Infor.Science Tech.Forest Res.01303451 - การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้01303496 - เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้01304321 - รุกขกาลวิทยา01304411 - นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ01304431 - หลักการรับรู้ระยะไกล01304433 - การทำแผนที่การใช้ที่ดิน01304441 - เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้01304462 - การจัดการป่าชายเลน01306211 - หลักเทคโนโลยีวนวัฒน์01306441 - ปฐพีวิทยาป่าไม้01307311 - วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น01308311 - อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ01314321 - นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า

สถิติ

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนคนทวนสอบ
01301111วนศาสตร์เบื้องต้น383
01301321หลักการจัดการลุ่มน้ำ129
01301441ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ25
01301481การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้5
01301483อิทธิพลป่าไม้ต่อสิ่งแวดล้อม4
01303311วิศวกรรมป่าไม้ทั่วไป106
01303322Geospatial Infor.Science Tech.Forest Res.10
01303451การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้3
01303496เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้3
01304321รุกขกาลวิทยา2
01304411นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ4
01304431หลักการรับรู้ระยะไกล2
01304433การทำแผนที่การใช้ที่ดิน2
01304441เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้3
01304462การจัดการป่าชายเลน3
01306211หลักเทคโนโลยีวนวัฒน์93
01306441ปฐพีวิทยาป่าไม้8
01307311วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น31
01308311อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ63
01314321นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่า44

สนับสนุนระบบโดย
Forest Information and Technology Laboratory
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--- แจ้งปัญหาคลิกที่นี่ครับ ---