ยินดีต้อนรับทุกท่าน กรุณาเลือกวิชาที่ท่านต้องการทวนสอบ

เปิดให้ทวนสอบระหว่างวันที่ 1 - 26 พ.ค. 2560

คลิกที่นี่เพื่อเลือกรายวิชา!

เลือกวิชา

01301323 - การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำ01301391 - เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม01301441 - ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ01301451 - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ำ01303221 - การรังวัดป่าไม้ I01303391 - เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวิศวกรรมป่าไม้01303441 - การวางแผนการทำไม้01303443 - การยศาสตร์ในทางป่าไม้01303451 - การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้01304331 - ภาพคณิตและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ01304431 - หลักการรับรู้ระยะไกล01306212 - การปลูกป่าและอารักขาป่าไม้01306391 - เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวนวัฒน์01306421 - เมล็ดพรรณไม้ป่า01308391 - เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว01308421 - การวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ

สถิติ

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนคนทวนสอบ
01301323การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำ14
01301391เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม13
01301441ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ48
01301451การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ำ19
01303221การรังวัดป่าไม้ I12
01303391เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวิศวกรรมป่าไม้10
01303441การวางแผนการทำไม้6
01303443การยศาสตร์ในทางป่าไม้1
01303451การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้1
01304331ภาพคณิตและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ1
01306212การปลูกป่าและอารักขาป่าไม้4
01306391เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางวนวัฒน์1
01307311วนศาสตร์ชุมชนเบื้องต้น1
01308391เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว19
01308421การวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ20

สนับสนุนระบบโดย
Forest Information and Technology Laboratory
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--- แจ้งปัญหาคลิกที่นี่ครับ ---