ทวนสอบรายวิชาPrinciples of Land Use (01301471-60)


ให้นิสิตประเมินตนเองว่า ภายหลังจากการเรียนรู้วิชานี้ไปแล้ว นิสิตมีความเห็นว่าสามารถพัฒนาในมิติต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับก่อนการได้เรียน (1=น้อยที่สุด, 5=มากที่สุด)
คุณธรรม จริยธรรม:12345
สำนึกดี สามัคคี มีวินัย และมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎระเบียบ
มีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
ความรู้:12345
มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับปัญหา
ทักษะทางปัญญา:12345
สามารถนำความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องและเหมาะสม
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและเป็นระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ:12345
มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ:12345
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองานและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลที่แตกต่างกัน

เลือกวิชา

01009102 - ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 01173151 - เอดส์ศึกษา01175111 - กรีฑาลู่-ลานเพื่อสุขภาพ 01175112 - แบดมินตันเพื่อสุขภาพ 01175113 - เทนนิสเพื่อสุขภาพ 01175114 - เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ01175115 - ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงปืน01175117 - ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงธนู01175121 - บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ01175122 - ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ01175123 - วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ01175124 - แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ 01175125ซอฟท์บอลเพื่อสุขภ - ซอฟท์บอลเพื่อสุขภาพ 01175126 - ตะกร้อเพื่อสุขภาพ 01175127 - ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ01175128 - รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 01175129 - ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ01175131 - ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ 01175133 - กระโดดน้ำ 01175134 - โปโลน้ำ01175141 - การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ01175142 - การเต้นรำพื้นเมืองตามวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ01175143 - การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ 01175144 - รำไทยเพื่อสุขภาพ 01175151 - ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบไทย01175152 - ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบสากล 01175153 - ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย 01175154 - ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยสากล01175155 - ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยยูโด 01175156 - ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยไอกิโด01175157 - ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง 01175159 - ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยคาราเต้ 01175161 - ฝึกสมองด้วยการเล่นบริดจ์ 01175162 - โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ01175163 - กอล์ฟเพื่อสุขภาพ01175164 - จักรยานเพื่อสุขภาพ 01175165 - การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ01175166 - ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยเทควันโด 01175168 - การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ01175169 - การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม01176141 - การวางแผนเพื่ออาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่01240011 - การออกแบบในชีวิตประจำวัน 01255101 - มนุษย์กับทะเล01301111-60 - วนศาสตร์เบื้องต้น01301111-62 - วนศาสตร์เบื้องต้น01301321-60 - Principles of Watershed Management01301411-60 - นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม01301441-60 - ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ01301461-60 - Forest Hydrology01301471-60 - Principles of Land Use01301481-60 - การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้01301483-60 - อิทธิพลป่าไม้ต่อสิ่งแวดล้อม01301499-60 - โครงงานการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม01302412-60 - นิเวศวิทยากล้าไม้ต้นป่าเขตร้อน01302413-60 - Stat.Analy.Forest Bio.Res.Using Com.Program01302431-60 - อนุกรมวิธานของพรรณไม้ป่า01302434-60 - Forest Biodiversity Conservation01302462-60 - แมลงศัตรูไม้ป่าและไม้ในเมืองเขตร้อน01302472-60 - Wild Mushrooms01302499-60 - โครงงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้01303311-60 - Timber Harvesting01303361-60 - Forest Machinery01303422-60 - ภูมิสารสนเทศประยุกต์ในทางวิศวกรรมป่าไม้01303441-60 - การวางแผนการทำไม้01303442-60 - Environ. Impact Manag.in Commercial Forest01303443-60 - การยศาสตร์ในทางป่าไม้01303452-60 - การจัดการสารสนเทศในทางป่าไม้01303496-60 - เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมป่าไม้01303499-60 - โครงงานวิศวกรรมป่าไม้01304311-60 - Principles of Forest Management01304321-60 - Dendrochronology01304411-60 - นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ01304414-60 - หลักการจัดการความรู้ป่าไม้01304441-60 - เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้01304443-60 - การตลาดป่าไม้01304461-60 - การประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ01304499-60 - โครงงานการจัดการป่าไม้01306211-62 - หลักเทคโนโลยีวนวัฒน์01306341-60 - Abridged Geology & Soil Science in Forestry01306341-62 - ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป01306342-60 - Lab.in Abrid.Geo. & Soil Science in Forest.01306342-62 - ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป ภาคปฏิบัติการ01306412-60 - วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน01306412-62 - วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน01306413-62 - การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ01306422-60 - การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า01306442-60 - Forest Tree Nutrition01306461-60 - วนวัฒน์เขตเมือง01306499-60 - โคงงานวนวัฒน์01307311-60 - Introduction to Social Forestry01307411-60 - ธรรมาภิบาลป่าไม้และระบบการถือครองป่าไม้เบื้องต้น01307412-60 - การจัดการทรัพยากรป่าไม้บนฐานชุมชน01307431-60 - การส่งเสริมการป่าไม้01307499-60 - โครงงานวนศาสตร์ชุมชน01308311-60 - Parks, Recreation & Nature Tourism01308311-62 - อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ01308433-60 - Management for Parks & Recreation Areas01308497-55 - สัมมนา01308499-60 - โครงงานอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ01314321-60 - Wildlife Ecology & Management01314412-60 - วิทยาสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม01314422-60 - เทคนิคการศึกษาและการจัดการสัตว์ป่า01314498-60 - ปัญหาพิเศษ01314499-60 - โครงงานการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า01349311-60 - Fundamentals of Geoinformatics01349312-60 - Laboratory in Fundamantal of Geoinformatics01350101 - วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน 01355111 - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I 01355112 - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II 01355113 - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III 01355201 - การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 01355202 - การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น01355203 - โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น 01355204 - การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น01355205 - การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน01355206 - อังกฤษวิชาการ 01355208 - ภาษาอังกฤษจากเพลง 01371111 - สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้01387101 - ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น01387103 - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา01418111 - การใช้งานคอมพิวเตอร์ 01455101 - การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน 01459101 - จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่01459102 - จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย์01999012 - สุขภาพเพื่อชีวิต01999021 - ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 01999031 - มรดกอารยธรรมโลก 01999033 - ศิลปะการดำเนินชีวิต01999036 - ความสุขในพลวัตของชีวิต01999048 - นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ01999111 - ศาสตร์แห่งแผ่นดิน01999213 - สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต02032303 - การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี02727101 - พืชเพื่อชีวิตที่ดีกว่า02999044 - เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต 02999045 - การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชนชนบท04401112 - บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับการบริการชุมชน04804311 - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถิติ

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนคนทวนสอบ

สนับสนุนระบบโดย
Forest Information and Technology Laboratory
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--- แจ้งปัญหาคลิกที่นี่ครับ ---