Joomla gallery by joomlashine.com

flash

ขอแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งทางวิชาการ

70764840 2374337876172651 3182443669663776768 n

 

Read more...
 

สัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2562

meetadvisor

ขอเชิญนิสิตทุกคนเข้าพบอาจารย์ ในสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 จะเป็นการเข้าพบพร้อม ๆ กัน ส่วนปีอื่น ๆ ทยอยเข้าพบได้ทั้งสัปดาห์ครับ

ตรวจสอบเวลาว่างของอาจารย์ (บางท่าน) ได้ที่http://eng.forest.ku.ac.th/index.php/th/maincalendar

 

Read more...
 

บุคลากรภาควิชาฯรับการตรวจประเมินโครงการวิจัยฯ

prae1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัย "การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่" ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ณ สวนป่าขุนแม่คำมี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

หมายเหตุ: โครงการนี้เป็นชุดโครงการที่บุคลากรในภาคฯ เกือบทุกท่าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยภายใตโครงการย่อยต่าง ๆ

 

Read more...
 

คำแนะนำสำหรับนิสิตในการติดต่องาน

contact suggest

คำแนะนำสำหรับนิสิต ในการติดต่ออาจารย์หรือการติดต่องานอื่น ๆ ในชิวิตประจำวัน

  1. เคาะประตูก่อนเข้าห้องอาจารย์
  2. ไลน์ facebook ถือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ส่วนมากนิยมใช้ในการสนทนา แต่หากเป็นเรื่องงานหรือทางการ การส่งงานหรือติดต่องานควรใช้อีเมลจะดีกว่า
  3. มารยาทในการเขียนอีเมล บางคนส่งมาแต่ชื่อเรื่องไม่มีข้อความใดๆ การเขียนเมลที่ดีควรมีคำเริ่มต้น (เรียน) แนะนำตนเองก่อนไม่ใช่ให้อาจารย์เดาเอาเองว่าคุณคือใคร ตามด้วยเนื้อหาหรือสาระของข้อความ และจบด้วยคำลงท้าย พร้อมกับลงชื่อ (ภาพประกอบ)  Read more...
 

การประชุมการป่าไม้ พ.ศ.2562

fortrop1

บุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมการป่าไม้ พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 19 -21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง โดยร่วมจัดนิทรรศการในนามของคณะวนศาสตร์ และนิสิตร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

Read more...
 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

LoginFree business joomla templates