Joomla gallery by joomlashine.com

flash

บุคลากรภาควิชาฯรับการตรวจประเมินโครงการวิจัยฯ

prae1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัย "การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่" ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ณ สวนป่าขุนแม่คำมี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

หมายเหตุ: โครงการนี้เป็นชุดโครงการที่บุคลากรในภาคฯ เกือบทุกท่าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยภายใตโครงการย่อยต่าง ๆ

 

 

 

 

prae2

prae3

 

LoginFree business joomla templates