Joomla gallery by joomlashine.com

flash

GISTDA ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ

gistda

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจศึกษา รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
เปิดรับสมัคร : 9 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการพิจารณา : 18 พฤศจิกายน 2559 ทาง (www.gistda.or.th)
เกรดเฉลี่ย : ไม่ถึง 2.5 (จะต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
เวลาการฝึกงาน : ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ
ค่าตอบแทน : 300 บาท /8 ชั่วโมง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก : จะต้องนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันรายงานตัว

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (SCG Excellent Internship Program)

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ คุณสมบัติเบื้องต้น: นิสิตชั้นปีที่ 3, เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

scginternship

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทุนการศึกษาบริษัท Asia plantation capital holding จำกัด

scholarship

อ่านเพิ่มเติม...

 

คลิปบรรยายพิเศษด้าน Forest Biomass โดยนักวิจัยจากฟินแลนด์

 

Forest biomass as an alternative energy source in Finland - wood procurement from conventional forestry operations
โดย Dr.Juha Nurmi

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยนักวิจัยชาวฟินแลนด์

fin

 

หัวข้อบรรยาย

Forest biomass as an alternative energy source in Finland - wood procurement from conventional forestry operations
โดย Dr.Juha Nurmi

Bioenergy in Finland - possibilities for biomass plantations
โดย Dr.Jyrki Hytonen

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 303 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อ.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลงทะเบียนที่ http://goo.gl/llVe7z

 

 

 

 

Page 7 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates