Joomla gallery by joomlashine.com

flash

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

mext

เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2559 ระดับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัย
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น.

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

การสัมมนาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอโครงงานของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 โดยมีกำหนดการดังนี้

 

กำหนดการสัมมนาสาขาวิศวกรรมป่าไม้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี ห้อง 109

 

12.50    อาจารย์ประจำวิชากล่าวเปิดสัมมนา

ประธาน           นายวรพล เจษฎานันทกุล

เลขานุการ       นางสาวพิชญา ตันสกุล อ่านเพิ่มเติม...

 

การประชุมนิสิตระดับนานาชาติ Global Cultural Engagement Convention

hkust

เชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมการประชุมนิสิตระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Global Cultural Engagement Convention ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2558 ณ Hong Kong University of Science and Technology

อ่านเพิ่มเติม...

 

Summer Courses at Niigata University: Lessons from Contemporary Japan

umap

ด้วย University of Niigata ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ an USCO summer program “Summer Courses at Niigata University: Lessons from Contemporary Japan” ในระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ขอเชิญเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน

ขอความร่วมมือนิสิต/อาจารย์ทุกท่านเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนของ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. – 10 พ.ค. 2558

ได้ที่  https://eassess.ku.ac.th/

โดยนิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 2 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม...
 

Page 8 of 17

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates