Joomla gallery by joomlashine.com

flash

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่เยาวชนจิตอาสาผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง และสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง


ส่งใบสมัครภายใน 31 มีนาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ohm.go.th อ่านเพิ่มเติม...

 

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เชิญชวนนิสิตทุกระดับชั้น เข้าร่วมฟังการเสวนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

วันฝึกซ้อมใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.
ถ่ายภาพหมู่หน้าตึกเทียมคมกฤส เวลา 13.00 น.ฝึกซ้อมใหญ่ ณ คณะวนศาสตร์ การแต่งกายเหมือนวันพิธี

วันพิธีรับพระราชทานปริญญา คณะวนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.
ตั้งแถวเช็คชื่อ 10.00 น. ณ. ศูนย์เรียนรวม 3

อ่านเพิ่มเติม...
 

ทุนการศึกษาวิชาโครงงาน

วิศวกรรมป่าไม้

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้มีนโยบายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานและต้องเดินทางไปเก็บข้อมูลต่างจังหวัด รายละเอียดการสนับสนุนตามไฟล์ด้านล่าง

รายละเอียด

 

โครงการ The 6th AC21 Student World Forum 2015 in France

อ่านเพิ่มเติม...

 

Page 10 of 17

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates