Joomla gallery by joomlashine.com

flash

บุคลากรภาควิชาฯรับการตรวจประเมินโครงการวิจัยฯ

prae1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมติดตามความก้าวหน้าผลงานวิจัย "การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่" ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ณ สวนป่าขุนแม่คำมี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

หมายเหตุ: โครงการนี้เป็นชุดโครงการที่บุคลากรในภาคฯ เกือบทุกท่าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยภายใตโครงการย่อยต่าง ๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมการป่าไม้ พ.ศ.2562

fortrop1

บุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมการป่าไม้ พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 19 -21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง โดยร่วมจัดนิทรรศการในนามของคณะวนศาสตร์ และนิสิตร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...
 

กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2562

meeting2562

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประชุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป่าไม้ 2562

ขอเชิญร่วมงานประชุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป่าไม้ 2562: Technology for Tomorrow

วันที่ 23 กรกฎาคม 2652 ==> Website การประชุม ForTECH 2019

poster fortech2019

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

สรุปผลงานภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ประจำปี 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

Page 2 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates