Joomla gallery by joomlashine.com

flash

การประชุมนิสิตระดับนานาชาติ Global Cultural Engagement Convention

hkust

เชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมการประชุมนิสิตระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Global Cultural Engagement Convention ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2558 ณ Hong Kong University of Science and Technology

อ่านเพิ่มเติม...

 

Summer Courses at Niigata University: Lessons from Contemporary Japan

umap

ด้วย University of Niigata ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ an USCO summer program “Summer Courses at Niigata University: Lessons from Contemporary Japan” ในระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ขอเชิญเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน

ขอความร่วมมือนิสิต/อาจารย์ทุกท่านเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนของ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. – 10 พ.ค. 2558

ได้ที่  https://eassess.ku.ac.th/

โดยนิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 2 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม...
 

บรรยายพิเศษเรื่อง Update Technology การทำแผนที่และสำรวจสมัยใหม่

newmap

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Update Technology การทำแผนที่และสำรวจสมัยใหม่
โดย ทีมงาน บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด  
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่ http://goo.gl/2QrjWY ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายการ ๑ ในพระราชดำริ: ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล

 
 

Page 12 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates