Joomla gallery by joomlashine.com

flash

กำหนดการเลือกสาขาวิชา หลักสูตร วท.บ.(วนศาสตร์)

วันที่ กำหนดการ
19 ส.ค. 57 (16.30-18.00 น.) การแนะนำการเลือกสาขาวิชา
(ห้องประชุมสง่าสรรพศรี)
22 ส.ค. 57 นิสิตยื่นแบบเลือกสาขาวิชาที่งานบริการการศึกษา
2 ก.ย. 57

ประกาศรายชื่อนิสิตพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ สามารถรับนิสิตได้จำนวน 12 คน นิสิตที่สนใจ สามารถเข้าไปศึกษา ข้อมูลกลุ่มวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรคณะวนศาสตร์ 2557

ฝึกซ้อมย่อย (ครั้งที่ 1) วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557

ฝึกซ้อมย่อย (ครั้งที่ 2) วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

ฝึกซ้อมใหญ่  วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวนศาสตร์ (รับจริง) วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

ดาวโหลดไฟล์กำหนดการ (pdf)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ให้นิสิตรอพินิจและเข้าข่ายรอพินิจเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ให้นิสิตที่อยู่ในสถานะรอพินิจและเข้าข่ายรอพินิจ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อคให้สามารถพิมพ์ใบชำระเงิน (KU9) และลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาได้

ช่วงเวลาการเข้าพบ: 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557

หมายเหตุ สำหรับนิสิตที่มีสถานะปกติ แนะนำให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. กำหนดการสัมมนาปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
  วันอังคารที่ 15 – วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์
 2. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการศึกษาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์
 3. แบบเสนอชื่อเรื่องสัมมนาภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
 4. ใบรับรองเอกสารประกอบการสัมมนา ภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
 5. รูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อ ภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
 6. รายชื่อกรรมการผู้ควบคุมวิชาสัมมนา ที่นิสิตต้องส่งเอกสารฉบับเต็ม
  อ่านเพิ่มเติม...
 

นิสิตสาขาวิศวกรรมป่าไม้ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

gold

การประกวดโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรีวนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 นิสิตของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้คว้ารางวัลอันดับที่ 1 และ 2 ในสาขาโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยนิสิตที่สร้างชื่อทั้ง 2 คน คือ

 1. นางสาวชลดา ประเสริฐสังข์ (ขวา)
 2. นางสาวศุภัชฎา หาญชนะ (ซ้าย)

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 คนด้วยครับ

อ่านเพิ่มเติม...
 

Page 13 of 17

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates