Joomla gallery by joomlashine.com

flash

ให้นิสิตรอพินิจและเข้าข่ายรอพินิจเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ให้นิสิตที่อยู่ในสถานะรอพินิจและเข้าข่ายรอพินิจ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อคให้สามารถพิมพ์ใบชำระเงิน (KU9) และลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาได้

ช่วงเวลาการเข้าพบ: 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557

หมายเหตุ สำหรับนิสิตที่มีสถานะปกติ แนะนำให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. กำหนดการสัมมนาปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
  วันอังคารที่ 15 – วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์
 2. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการศึกษาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์
 3. แบบเสนอชื่อเรื่องสัมมนาภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
 4. ใบรับรองเอกสารประกอบการสัมมนา ภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
 5. รูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อ ภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
 6. รายชื่อกรรมการผู้ควบคุมวิชาสัมมนา ที่นิสิตต้องส่งเอกสารฉบับเต็ม
  อ่านเพิ่มเติม...
 

นิสิตสาขาวิศวกรรมป่าไม้ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

gold

การประกวดโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรีวนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 นิสิตของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้คว้ารางวัลอันดับที่ 1 และ 2 ในสาขาโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยนิสิตที่สร้างชื่อทั้ง 2 คน คือ

 1. นางสาวชลดา ประเสริฐสังข์ (ขวา)
 2. นางสาวศุภัชฎา หาญชนะ (ซ้าย)

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 คนด้วยครับ

อ่านเพิ่มเติม...
 

สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำหนดวันสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ได้กำหนดวันสัมมนา ดังนี้

 • สัมมนากลางภาค กำหนดส่งชื่อเรื่อง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

กำหนดส่งเล่มเต็ม วันที่   ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

กำหนดวันสัมมนา วันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • สัมมนาปลายภาค กำหนดส่งชื่อเรื่อง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กำหนดส่งเล่มเต็ม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กำหนดวันสัมมนา วันที่  ๔-๗ มีนาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 

เปิดบ้านป่าไม้ครั้งที่ 18

openhouse1

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมกันจัดบูธแนะนำภาควิชาฯ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะวนศาสตร์ ได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

Page 17 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates