Joomla gallery by joomlashine.com

flash

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. กำหนดการสัมมนาปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
  วันอังคารที่ 15 – วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์
 2. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการศึกษาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์
 3. แบบเสนอชื่อเรื่องสัมมนาภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
 4. ใบรับรองเอกสารประกอบการสัมมนา ภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
 5. รูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อ ภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
 6. รายชื่อกรรมการผู้ควบคุมวิชาสัมมนา ที่นิสิตต้องส่งเอกสารฉบับเต็ม
  อ่านเพิ่มเติม...
 

นิสิตสาขาวิศวกรรมป่าไม้ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

gold

การประกวดโครงงานนิสิตระดับปริญญาตรีวนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 นิสิตของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้คว้ารางวัลอันดับที่ 1 และ 2 ในสาขาโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยนิสิตที่สร้างชื่อทั้ง 2 คน คือ

 1. นางสาวชลดา ประเสริฐสังข์ (ขวา)
 2. นางสาวศุภัชฎา หาญชนะ (ซ้าย)

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 คนด้วยครับ

อ่านเพิ่มเติม...
 

สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำหนดวันสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ได้กำหนดวันสัมมนา ดังนี้

 • สัมมนากลางภาค กำหนดส่งชื่อเรื่อง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

กำหนดส่งเล่มเต็ม วันที่   ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

กำหนดวันสัมมนา วันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • สัมมนาปลายภาค กำหนดส่งชื่อเรื่อง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กำหนดส่งเล่มเต็ม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กำหนดวันสัมมนา วันที่  ๔-๗ มีนาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 

เปิดบ้านป่าไม้ครั้งที่ 18

openhouse1

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมกันจัดบูธแนะนำภาควิชาฯ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะวนศาสตร์ ได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

วิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย 2556

01303221      Forest Surveying I

01303312      Forest Engineering Technology

01303331      Soil Engineering in Forestry

01303391      Basic Research Techniques in Forest Eng.

01303421      Prin.of Geographic Infor.Sys.Forest Resources

01303451      Computer Applications in Forestry

01303522      Mapping Technology in Forestry

01303547      Safety & Health in Forest Works

01303551      Database Management in Forestry

01303597      Seminar

01303598      Special Problems

01303599      Thesis

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

Page 17 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates