Joomla gallery by joomlashine.com

flash

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Southwest Forestry University


อัพเดทผลการคัดเลือก

จาก ผลการสอบสัมภาษณ์นิสิตจำนวน 6 ราย อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์มีมติคัดเลือกนิสิตจำนวน 2 ราย คือ 1.นายอนันตชัย ศรีทอง และ 2. นายณัฐนนท์ ไชยศักดิ์ เป็นตัวแทนภาควิชาเข้าร่วมโครงการ และให้ 3.นางสาวณชนก พูลนวล และ 4. นายอายุวัฒน์ แพอ่อน สำรองในกรณีที่ อันดับ 1 และ 2 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลำดับ...

ความคืบหน้าการเข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์จะแจ้งให้นิสิตทราบเป็นระยะ..

อ่านเพิ่มเติม...

 

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมฝึกปฏิบัติงานวิชาวนศาสตร์ภาคสนาม

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคมที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ โดย อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ อ.ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี และอ.ดร.ชาคริต ณ ตะกัวทุ่ง ได้ร่วมสอนวิชาวนศาสตร์ภาคสนามแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยได้แนะนำการทำแผนที่เบื้องต้นโดยใช้เข็มทิศมือ และเครื่อง GPS ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ต่อไป

 

Page 17 of 17

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates