Joomla gallery by joomlashine.com

flash

ให้นิสิตประเมินการสอน ครั้งที่ 1

eassess

 

สัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา

meetweek

อ่านเพิ่มเติม...

 

การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะวนศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556

กำหนดวันสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556

สัมมนากลางภาค

กำหนดส่งชื่อเรื่อง 25 กรกฎาคม 2556
กำหนดส่งเล่มเต็ม 30 กรกฎาคม 2556
กำหนดวันสัมมนา 14-15 สิงหาคม 2556

สัมมนาปลายภาค

กำหนดส่งชื่อเรื่อง 10 กันยายน 2556
กำหนดส่งเล่มเต็ม 17 กันยายน 2556
กำหนดวันสัมมนา 1-4 ตุลาคม 2556

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการ

กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

meeting

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556

17.00   เปิดงานโดยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

17.10   แนะนำ อาจารย์ บุคลากร และสถานที่ภายในภาควิชาฯ (สไลด์)

17.20   แนะนำ นิสิตปริญญาโท นิสิตชั้นปีที่ 4 และมากกว่า (สไลด์)

17.35   แนะนำนิสิตชั้นปีที่ 3 (สไลด์)

17.45   พิธีแสดงความเคารพต่ออาจารย์ (นำพวงมาลัยไหว้อาจารย์ที่ปรึกษา)

18.00   เปิดสไลด์ฝึกงาน

            รับประทานอาหารร่วมกัน

            นิสิตรายงานสถานภาพทางการเรียน และกิจกรรมประกอบการเรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

19.00   ปิดงาน

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ผู้ดำเนินรายการ นายเฉลิมพร แก้วเซ่ง และ นายศตวรรษ กองกาญน์

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษานิสิตวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวนศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภทเรียนดีและขาดแคลน ประเภทสนับสนุนอาหารกลางวัน และประเภทสนับสนุนเอกสารทางการศึกษา  สมัครได้ที่ห้องบริการการศึกษา ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.forest.ku.ac.th/forestry/image_news/news18062013121811.pdf

อ่านเพิ่มเติม...

 

Page 18 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates