Joomla gallery by joomlashine.com

flash

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษานิสิตวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวนศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภทเรียนดีและขาดแคลน ประเภทสนับสนุนอาหารกลางวัน และประเภทสนับสนุนเอกสารทางการศึกษา  สมัครได้ที่ห้องบริการการศึกษา ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.forest.ku.ac.th/forestry/image_news/news18062013121811.pdf

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดได้มีหนังสือแจ้งว่า ปัจจุบันนิสิตส่วนใหญ่ขาดวินัยในการใช้บริการห้องสมุด เช่น การแต่งกายผิดระเบียบ ส่งเสียงดังโดยไม่เกรงใจผู้อื่น นำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องสมุด ตลอดจนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ จึงขอความร่วมมือให้นิสิตทุกคนปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย ทั้งนี้สามารถดูข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุดได้จาก http://lib.ku.ac.th/20130607-library-rule.pdf

อ่านเพิ่มเติม...
 

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

qa1

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศปรับปรุงรายวิชา

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้มีการปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ GIS ในปีการศึกษา 2556 ดังนี้

  1. เปิดรายวิชาใหม่ รหัส 01303322 เทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางทรัพยากรป่าไม้ 3(3-0-6) เป็นวิชาบรรยาย 3 หน่วยกิต ซึ่งจะเปิดสอนเป็นครั้งแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2556
  2. ปรับปรุงวิชารหัส 01303421 หลักการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางทรัพยากรป่าไม้ 3(2-3-6) เป็นวิชาบรรยาย-ปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต และมีวิชาพื้นฐานบังคับคือวิชา 01303322 จะเปิดสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2556

ดังนั้น ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนวิชา GIS จะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน 01303322 มาก่อนในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 นี้ อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการสัมมนา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

กำหนดการสัมมนา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
วันที่ 15 มีนาคม 2556
ห้อง 111 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

seminar56

หมายเหตุ    นายวรัญญู ช้างเพ็ง  ทำหน้าที่พิธีกร อ่านเพิ่มเติม...

 

Page 19 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates