Joomla gallery by joomlashine.com

flash

บริการวิชาการ: ฝึกอบรมการทำไม้

อบรมการทำไม้

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ภาควิชาวิศกรรมป่าไม้ ได้จัดการบริการทางวิชาการ ฝึกอบรมความปลอดภัยและการทำไม้อย่างถูกวิธี แก่พนักงานบริษัทป่าเขาลำเนาไพร จำกัด จังหวัดนครนายก เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้มาตรฐานระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน : Forest Stewardship Council (FSC)

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชาการรังวัดป่าไม้ 1

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชาการรังวัดป่าไม้ 1

คะแนนเต็ม 125 คะแนน (25%)

score

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

วิดีโอแนะนำกล้อง วิชาการรังวัดป่าไม้

camera

ตอนที่ 1 http://youtu.be/s3QapIKy1Io

ตอนที่ 2 http://youtu.be/PU-M6xh-PBo

ตอนที่ 3 http://youtu.be/uDzMVPQQh9Q

 

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Southwest Forestry University


อัพเดทผลการคัดเลือก

จาก ผลการสอบสัมภาษณ์นิสิตจำนวน 6 ราย อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์มีมติคัดเลือกนิสิตจำนวน 2 ราย คือ 1.นายอนันตชัย ศรีทอง และ 2. นายณัฐนนท์ ไชยศักดิ์ เป็นตัวแทนภาควิชาเข้าร่วมโครงการ และให้ 3.นางสาวณชนก พูลนวล และ 4. นายอายุวัฒน์ แพอ่อน สำรองในกรณีที่ อันดับ 1 และ 2 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลำดับ...

ความคืบหน้าการเข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์จะแจ้งให้นิสิตทราบเป็นระยะ..

อ่านเพิ่มเติม...

 

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมฝึกปฏิบัติงานวิชาวนศาสตร์ภาคสนาม

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคมที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ โดย อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ อ.ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี และอ.ดร.ชาคริต ณ ตะกัวทุ่ง ได้ร่วมสอนวิชาวนศาสตร์ภาคสนามแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยได้แนะนำการทำแผนที่เบื้องต้นโดยใช้เข็มทิศมือ และเครื่อง GPS ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ต่อไป

 

Page 20 of 20

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates