Homeเกี่ยวกับภาควิชาวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

class2

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมป่าไม้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  2. ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมป่าไม้เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้
  3. ให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมป่าไม้ตามความต้องการของสังคม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 

assessment

tlist

Loginระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates