การทำไม้ป่าชายเลน: ภูมิปัญญาที่ใกล้จะสูญหาย

โดย ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กทม. 10900
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดบทความที่นี่