การทำไม้ในยุคประเทศไทย 4.0

โดย ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กทม. 10900
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ดาวน์โหลดบทความที่นี่