สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กำหนดวันสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ได้กำหนดวันสัมมนา ดังนี้

  • สัมมนากลางภาค กำหนดส่งชื่อเรื่อง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

กำหนดส่งเล่มเต็ม วันที่   ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

กำหนดวันสัมมนา วันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

  • สัมมนาปลายภาค กำหนดส่งชื่อเรื่อง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กำหนดส่งเล่มเต็ม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กำหนดวันสัมมนา วันที่  ๔-๗ มีนาคม ๒๕๕๗

 

-ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการศึกษาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
DOWNLOAD

-แบบเสนอชื่อเรื่อง DOWNLOAD

-ใบรับรองเอกสารประกอบการสัมมนา DOWNLOAD

-การพิมพ์บทคัดย่อ DOWNLOAD

-ประวัติผู้พูดสัมมนา DOWNLOAD

-แบบฟอร์มการให้คะแนนวิชาสัมมนา DOWNLOAD

-ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะสำหรับผู้นำเสนอสัมมนา DOWNLOAD