Joomla gallery by joomlashine.com

flash

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่เยาวชนจิตอาสาผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง และสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง


ส่งใบสมัครภายใน 31 มีนาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ohm.go.th

 

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates