Joomla gallery by joomlashine.com

flash

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์สู่สากลประจำปีงบประมาณ 2558

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการย่อย 5 โครงการ คือ

  1. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี
  3. โครงการส่งเสริมการผลิตบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  4. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ
  5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานคู่สัญญาในต่างประเทศ

สมัครภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=1461#prettyPhoto

 

 

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates