ขอเชิญเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน

ขอความร่วมมือนิสิต/อาจารย์ทุกท่านเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนของ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. – 10 พ.ค. 2558

ได้ที่  https://eassess.ku.ac.th/

โดยนิสิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 2 ชั่วโมง