Joomla gallery by joomlashine.com

flash

การสัมมนาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอโครงงานของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 โดยมีกำหนดการดังนี้

 

กำหนดการสัมมนาสาขาวิศวกรรมป่าไม้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี ห้อง 109

 

12.50    อาจารย์ประจำวิชากล่าวเปิดสัมมนา

ประธาน           นายวรพล เจษฎานันทกุล

เลขานุการ       นางสาวพิชญา ตันสกุล

13.00 - 13.30  การสร้างแผนที่สามมิติบริเวณสำนักงานสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

                   นางสาวเบญจวรรณ รักอักษร

13.30 - 14.00  สมบัติทางวิศวกรรมของดินและการเสริมแรงของรากต้นสัก

                   นายพงษ์พิพัฒ อ่อนธรรม

14.00 - 14.30  การเปรียบเทียบค่าระดับที่ได้จากการสำรวจด้วยอุปกรณ์ 4 ชนิด -

                   นายสุทธิชาติ พงศ์ทัศนะธาดา

14.30 - 14.45  พัก

ประธาน           นายสุทธิชาติ พงศ์ทัศนะธาดา

เลขานุการ       นางสาวเบญจวรรณ รักอักษร

14.45 - 15.15  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้นข้อมูลคุณสมบัติทางกลของไม้

                   นางสาวพิชญา ตันสกุล

15.15 - 15.45  ผลกระทบการทำไม้ต่อคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของดินในสวนป่าไม้สัก กรณีศึกษา
สวนป่าไทรโยค 1 จังหวัดกาญจนบุรี

                   นายวรพล เจษฎานันทกุล

หมายเหตุ เวลาสำหรับการนำเสนอคนละ 20 นาที ถามตอบ 5 นาที และประธานแนะนำตัวและสรุป 5 นาที รวมคนละ 30 นาที

 

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates