Joomla gallery by joomlashine.com

flash

กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ปีนี้มีสมาชิกใหม่จำนวน 14 ราย ในกิจกรรม เป็นการกล่าวต้อนรับโดย อ. วันชัย กล่าวเปิดโดย อ. ปิยวัตน์ หัวหน้าภาควิชา กล่าวแนะนำรายวิชา โดย อ. ชาคริต แนะนำศาสตร์ด้านวิศวกรรมป่าไม้ โดย อ. พยัตติพล แนะนำสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดย อ. ขรรค์ชัย แนะนำระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดย อ. นพรัตน์ นิสิตจับคู่น้องพี่แนะนำกันเองในช่วง "ไม่มีคู่ไม่รู้หรอก" และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันฉันนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดภายใต้การดูแลของ อ. ลัดดาวรรณ พิธีกรในรายการ เริ่มต้นให้ดีและตั้งใจเรียนกันทุกคนนะครับ

 

 
 

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates