ขอเชิญเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน

-ขอเชิญนิสิตและอาจารย์ทุกท่าน เข้าประเมินการเรียนการสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 - ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-9 ต.ค. 2558  ที่เว็บ https://eassess.ku.ac.th/