ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ป่าไม้รายละเอียดสูง”

uav

 

 

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง
“การใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ป่าไม้รายละเอียดสูง”
โดย คุณสุรมงคล ศิริพล นักภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ: การบรรยายครั้งนี้ เป็นการบรรยายในชั่วโมงเรียนวิชาการรังวัดป่าไม้ I (01303221) มีนิสิตจำนวน 236 คน เนื่องด้วยห้องเรียนมีขนาดใหญ่ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้