โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (SCG Excellent Internship Program)

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ คุณสมบัติเบื้องต้น: นิสิตชั้นปีที่ 3, เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

scginternship