GISTDA ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ

gistda

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจศึกษา รายละเอียดกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
เปิดรับสมัคร : 9 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการพิจารณา : 18 พฤศจิกายน 2559 ทาง (www.gistda.or.th)
เกรดเฉลี่ย : ไม่ถึง 2.5 (จะต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา)
เวลาการฝึกงาน : ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ
ค่าตอบแทน : 300 บาท /8 ชั่วโมง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก : จะต้องนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันรายงานตัว

 


หากนิสิต นักศึกษาท่านสนใจสามารถกรอกใบสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา
ได้ที่ http://learn.gistda.or.th/cooperation/registerภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ แก่นักศึกษาฝึกงานในการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในองค์กรรวมทั้งเรียนการปฏิบัติงานจริงในองค์กร ต่อไป