Joomla gallery by joomlashine.com

flash

การประเมินสำหรับภาคปลาย 2559

 

 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 นิสิตต้องเข้าประเมินในสิ่งต่อไปนี้ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 14 พ.ค. 2560

  1. ะบบประเมินการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ตรี โท เอก)
  2. ระบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาตรี (ตรี)
  3. ระบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (ตรี โท เอก)

ขอให้นิสิตให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

 

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates