การประเมินสำหรับภาคปลาย 2559

 

 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 นิสิตต้องเข้าประเมินในสิ่งต่อไปนี้ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 14 พ.ค. 2560

  1. ะบบประเมินการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ตรี โท เอก)
  2. ระบบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาตรี (ตรี)
  3. ระบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (ตรี โท เอก)

ขอให้นิสิตให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป