การประชุมการป่าไม้ พ.ศ.2562

fortrop1

บุคลากรและนิสิตภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมการป่าไม้ พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 19 -21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง โดยร่วมจัดนิทรรศการในนามของคณะวนศาสตร์ และนิสิตร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

 

fortrop2