Joomla gallery by joomlashine.com

flash

สัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2562

meetadvisor

ขอเชิญนิสิตทุกคนเข้าพบอาจารย์ ในสัปดาห์นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 จะเป็นการเข้าพบพร้อม ๆ กัน ส่วนปีอื่น ๆ ทยอยเข้าพบได้ทั้งสัปดาห์ครับ

ตรวจสอบเวลาว่างของอาจารย์ (บางท่าน) ได้ที่http://eng.forest.ku.ac.th/index.php/th/maincalendar

 

 

 

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates