ประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย 2562

assess63

ขอความร่วมมือนิสิตและอาจารย์ทุกท่านร่วมประเมินการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ทาง https://eassess.ku.ac.th/ ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563