ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมฝึกปฏิบัติงานวิชาวนศาสตร์ภาคสนาม

เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคมที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ โดย อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ อ.ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี และอ.ดร.ชาคริต ณ ตะกัวทุ่ง ได้ร่วมสอนวิชาวนศาสตร์ภาคสนามแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 โดยได้แนะนำการทำแผนที่เบื้องต้นโดยใช้เข็มทิศมือ และเครื่อง GPS ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ต่อไป