Joomla gallery by joomlashine.com

flash

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Southwest Forestry University


อัพเดทผลการคัดเลือก

จาก ผลการสอบสัมภาษณ์นิสิตจำนวน 6 ราย อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์มีมติคัดเลือกนิสิตจำนวน 2 ราย คือ 1.นายอนันตชัย ศรีทอง และ 2. นายณัฐนนท์ ไชยศักดิ์ เป็นตัวแทนภาควิชาเข้าร่วมโครงการ และให้ 3.นางสาวณชนก พูลนวล และ 4. นายอายุวัฒน์ แพอ่อน สำรองในกรณีที่ อันดับ 1 และ 2 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลำดับ...

ความคืบหน้าการเข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์จะแจ้งให้นิสิตทราบเป็นระยะ..

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจาก Southwest Forestry University เพื่อดูงานทางด้านป่าไม้ทางตอนใต้ของประเทศจีน ในช่วงของเกษตรแฟร์ ทั้งนี้รายละเอียดของโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คณะกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ แต่ทั้งนี้นิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนรายวิชาปัญหาพิเศษ อีก 1 วิชาหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ให้นิสิตที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแจ้งชื่อให้อาจารย์ทราบที่นี่ และอาจารย์จะนัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษในวันนี้ (14 พ.ย.) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากอาจารย์ต้องเสนอรายชื่อให้กับทางคณะในวันพรุ่งนี้ หากนิสิตต้องการเข้าร่วมโครงการแต่ติดภารกิจการเรียนหรือด้านอื่นให้รีบติดต่อเพื่อนัดหมายเวลาสอบสัมภาษณ์ ให้นิสิตช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ ทราบโดยด่วนที่สุด

 

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates