Homeทุนการศึกษารับสมัครนิสิตร่วมโครงการฝึกอบรม GIS กับ SWFU ประเทศจีน

รับสมัครนิสิตร่วมโครงการฝึกอบรม GIS กับ SWFU ประเทศจีน

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้าน GIS ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5-17 มกราคม 2559

สถานที่: Southwest Forestry University (SWFU). Kunming City, Yunnan Province, China.

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้รับจำนวน 2 คน  โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี

  • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GIS สามารถใช้งานโปรแกรม GIS ในการวิเคราะห์ และอธิบายผลได้
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีความสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ในงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 1 ใน 3 โดยอีก 2 ส่วน ทางคณะและภาควิชา จะเป็นผู้สนับสนุน

ส่งใบสมัครที่อ.ชาคริต ภายในวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2559 เวลา 16.30 น. และจะนัดเวลาสัมภาษณ์อีกครั้ง

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร << (กรุณา print หน้าหลัง ให้เอกสารเป็นแผ่นเดียว)

 

 

 

assessment

tlist

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates