Homeทุนการศึกษาทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

ชื่อทุน: Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation http://www.okazakizaidan.or.jp

วันที่รับสมัคร: วันนี้ - 15 ธ.ค.59

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 23 ปี
 3. กำลังจะจบการศึกษาาระดับปริญญาตรี ภายในพฤษภาคม 2559

เงินทุนการศึกษา:

 1. ค่าใช้จ่ายเมื่อไปถึง 100,000 เยน (ได้รับครั้งเดียว)
 2. ค่าเดินทางไป-กลับ, ค่าเล่าเรียน
 3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ๆ ละ 100,000 เยน ระหว่างเรียนภาษาและเพิ่มให้เป็น 120,000 เยน เมื่อเริ่มเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
 4. ระหว่างเรียน ได้สิทธิ์พักอาศัยในหอพักของพนักงานสายการบิน All Nippon Airways

เอกสารประกอบการสมัคร:

 1. Application Form (ตามที่กำหนดให้)
 2. Acedamic Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 3. หนังสือรับรองการจบการศึกษา หรือหนังสือรับรองการคาดว่าจะจบ (ออกโดยสำนักทะเบียน)
 4. Health Certificate (ภาษาอังกฤษ)
 5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)

สนใจรับใบสมัครได้ที่อ.ชาคริต

 

 

assessment

tlist

ระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates