Homeบุคลากรขรรค์ชัย ประสานัย

การติดต่อ

รูป

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:
ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ : Logging Impacts
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 02-5790169 ต่อ 215
อีเมล์ : fforkcp@ku.ac.th


นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล


งานวิจัย

2015 ผลกระทบจากการทำไม้ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และกายภาพของดินในพื้นที่สวนป่าไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ
2015 การทำไม้ในป่าฟื้นฟูบนทีี่สูงอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย


รายวิชาที่สอน

 

 

assessment

tlist

Loginระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates