Homeบุคลากรชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง

การติดต่อ

รูป

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ชื่อ-นามสกุล

: อ.ดร.ชาคริต  ณ ตะกั่วทุ่ง

ตำแหน่ง

: รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ

: Plantation Management Technology / Forest Ergonomics / Database Management / Forest Surveying

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

: 02-5790169 ต่อ 216

อีเมล์

: chakrit.n@ku.ac.th

 


 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล

นางสาวพิชญา ตันสกุล วิศวกรรมป่าไม้ [XC11] 
นายนิรวิทธ์ สุขคง การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
นายพัชระ ทรัพย์เจริญ การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
นางสาวสาวิตรี เนียมสำโรง วิศวกรรมป่าไม้ [XC11]
นางสาวกัญญรัตน์ อินตาพวง วิศวกรรมป่าไม้ [XC11]
นางสาวกิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์ การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
นางสาววราลี ซื่อตรง วิศวกรรมป่าไม้ [XC11]

 


 

งานวิจัย

 Internal Active Project

YearProject TitleRoleSource
2019 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประเมินมวลชีวภาพของไม้ยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
2019 บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
2017 ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
2017 การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
2010 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
2009 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

Internal Closed Project

YearProject TitleRoleSource
2018 ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
2018 การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
2015 การพัฒนาโปรแกรมคู่มือเรียนรู้พันธุ์ไม้ในสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว บนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
2015 ผลกระทบจากการทำไม้ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และกายภาพของดินในพื้นที่สวนป่าไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.
2011 การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

External Closed Project

YearProject TitleRoleSource
2018 พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2018 โครงการสำรวจความหลากหลายของพรรณไม้และเก็บข้อมูลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน ชีวพนาเวศ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) หัวหน้าโครงการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่าที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ อ.อ.ป. จำนวน 3 แห่ง (มิใช่สวนป่าของ อ.อ.ป.) ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2017 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าห้วยแร้ง จ.ตราด ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิตและส่วนที่ใช้เป็นสินค้าได้ของไม้ยูคาลิปตัส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด
2017 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2017 ระบบการประเมินและติดตามผลกระทบและระดับการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2016 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้ร่วมวิจัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 


  

รายวิชาที่สอน

01303221  การรังวัดและทำแผนที่ป่าไม้ I
01303222  การรังวัดและทำแผนที่ป่าไม้ภาคสนาม
01303111  การทำไม้
01303313  วิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม
01303443  การยศาสตร์ในทางป่าไม้
01303451  การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้
01303452  การจัดการสารสนเทศในทางป่าไม้
01303453  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในทางป่าไม้

-Last update 24/9/2019-

 

assessment

tlist

Loginระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates