Homeบุคลากรดำรงค์ ศรีพระราม

การติดต่อ

รูป

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:
ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
ตำแหน่ง : อาจารย์ 7
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ : Forest Machinery /Database Management
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 02-5790169 ต่อ 215
อีเมล์ : ffordrs@ku.ac.th


นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล

 นางสาวอมรรัตน์ ภูบาล   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นางสาวสุภิตา บุญแก้ววรรณ   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 


งานวิจัย

2015 แนวทางการรับรองมาตรฐานข้าวเฉพาะถิ่นของกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 เพื่อใช้ในการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย
2014 แนว ทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หัวหน้าโครงการ
2014 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ปรึกษาโครงการ
2013 การ พัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักร ชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ หัวหน้าโครงการ
2013 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ
2011 การ ศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ
2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย
2011 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจากข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ร่วมวิจัย
2007 การศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในวังสระปทุม ที่ปรึกษาโครงการ
2006 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ที่ปรึกษาโครงการ
2006 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย
2002 การสร้างเครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ


 

รายวิชาที่สอน

 

assessment

tlist

Loginระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates