Homeบุคลากรธีระพงษ์ ชุมแสงศรี

การติดต่อ

รูป

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:
ชื่อ-นามสกุล : อ.ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ : Logging / GIS / Operations Research
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 02-5790169 ต่อ 211
อีเมล์ : ffortpc@ku.ac.th


นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล


งานวิจัย

2006 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ผู้ร่วมวิจัย


 

รายวิชาที่สอน

 

assessment

tlist

Loginระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates