ยินดีต้อนรับทุกท่าน กรุณาเลือกวิชาที่ท่านต้องการทวนสอบ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่อเลือกรายวิชา!

เลือกวิชา

01301321-60 - Principles of Watershed Management01301323-60 - การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำ01301391-60 - ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม01301411-60 - นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม01301441-60 - ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ01301451-60 - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ำ01301461-60 - Forest Hydrology01301481-62 - การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้01301483-62 - อิทธิพลป่าไม้ต่อสิ่งแวดล้อม01302131-62 - รุกขวิทยา01302211-62 - นิเวศวิทยาป่าไม้01302391-60 - ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้01302411-60 - พลวัตป่าเขตร้อน01302463-60 - การจัดการแมลงป่าไม้ในเขตร้อน01302471-60 - พยาธิวิทยาป่าไม้01302481-60 - กายวิภาคของไม้ยืนต้น01302482-60 - สรีรวิทยาของไม้ยืนต้น01302483-60 - พันธุศาสตร์ป่าไม้01302484-60 - เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตกล้าไม้ป่า01303221-62 - การรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ I01303321-60 - Surveying & Mapping in Forestry II01303361-60 - Forest Machinery01303421-60 - การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทางทรัพยากรป่าไม้01303422-60 - ภูมิสารสนเทศประยุกต์ในทางวิศวกรรมป่าไม้01303441-60 - การวางแผนการทำไม้01303443-60 - การยศาสตร์ในทางป่าไม้01303451-60 - การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้01303452-60 - การจัดการสารสนเทศในทางป่าไม้01304311-60 - Principles of Forest Management01304331-60 - ภาพคณิตทางการป่าไม้01304332-60 - หลักการรับรู้ระยะไกล01304351-60 - การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้01304412-60 - แผนการจัดการป่าไม้01304413-60 - กฏหมายและการบริหารงานป่าไม้01304421-60 - ชีวมิติป่าไม้01304431-60 - เทคนิคการทำแผนที่ป่าไม้01304441-60 - เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้01304442-60 - การประเมินค่าป่าไม้01304443-60 - การตลาดป่าไม้01304462-60 - การจัดการป่าชายเลน01305213-62 - กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้01306212-62 - การปลูกป่า01306341-62 - ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป01306342-60 - Lab.in Abrid.Geo. & Soil Science in Forest.01306411-60 - เทคโนโลยีวนวัฒน์เพื่อการปลูกป่า01306412-62 - วนวัฒนวิทยาป่าชายเลน01306421-60 - เมล็ดพรรณไม้ป่า01306431-60 - ไฟป่าและการควบคุม01306441-60 - ปฐพีวิทยาป่าไม้ 01306461-60 - วนวัฒน์เขตเมือง01306462-62 - การดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเมือง01307311-60 - Introduction to Social Forestry01307412-60 - การจัดการทรัพยากรป่าไม้บนฐานชุมชน01307421-60 - หลักวนเกษตรและการจัดการ01307431-60 - การส่งเสริมการป่าไม้01307433-60 - Participa.Learn.Process in Social Forestry01308311-60 - Parks, Recreation & Nature Tourism01308421-60 - การวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ01308431-60 - เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม01308432-60 - โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการนำเที่ยวทางธรรมชาติ01314411-60 - ปักษีวิทยาป่าไม้01314422-60 - เทคนิคการศึกษาและการจัดการสัตว์ป่า01314423-60 - นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่าเขตร้อน01349312-60 - Laboratory in Fundamantal of Geoinformatics01349321-62 - การลาดตระเวนเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

สถิติ

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนคนทวนสอบ
01301321-60Principles of Watershed Management6
01301391-60ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม1
01301441-60ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ1
01301451-60การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ำ1
01301481-62การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้1
01302131-62รุกขวิทยา51
01302211-62นิเวศวิทยาป่าไม้11
01302391-60ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้1
01302471-60พยาธิวิทยาป่าไม้1
01302481-60กายวิภาคของไม้ยืนต้น3
01303221-62การรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ I10
01303361-60Forest Machinery1
01304311-60Principles of Forest Management2
01304351-60การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้8
01304391-60ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการป่าไม้2
01304413-60กฏหมายและการบริหารงานป่าไม้1
01304441-60เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้1
01304462-60การจัดการป่าชายเลน1
01305213-62กายวิภาคและการพิสูจน์ไม้13
01306212-62การปลูกป่า9
01306341-62ธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาทางป่าไม้อย่างสังเขป2
01306342-60Lab.in Abrid.Geo. & Soil Science in Forest.1
01306431-60ไฟป่าและการควบคุม1
01306461-60วนวัฒน์เขตเมือง2
01307311-60Introduction to Social Forestry3
01308311-60Parks, Recreation & Nature Tourism3
01308421-60การวางแผนอุทยานและพื้นที่นันทนาการ2
01308431-60เทคนิคการสื่อความหมายสิ่งแวดล้อม4
01314411-60ปักษีวิทยาป่าไม้4
01314422-60เทคนิคการศึกษาและการจัดการสัตว์ป่า2
01314423-60นิเวศวิทยาและการจัดการสัตว์ป่าเขตร้อน1
01349312-60Laboratory in Fundamantal of Geoinformatics1

สนับสนุนระบบโดย
Forest Information and Technology Laboratory
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์--- แจ้งปัญหาคลิกที่นี่ครับ ---