Homeบุคลากรนพรัตน์ คัคคุริวาระ

การติดต่อ

รูป

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ชื่อ-นามสกุล

: ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

ตำแหน่ง

: หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ

: การทำไม้, การวางแผนการทำไม้, การวิจัยการดำเนินงานประยุกต์ทางป่าไม้, การรับรองทางป่าไม้, พลังงานชีวมวล, การป่าไม้แม่นยำ

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

: 02-5790169 ต่อ 206

อีเมล์

: ffornrm@ku.ac.th

 


 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล

 นางสาวศุภัชฎา หาญชนะ   วิศวกรรมป่าไม้ [XC11] 
 นางสาวปัทมา แสงวิศิษฎ์ภิรมย์   วิศวกรรมป่าไม้ [XC11] 

 


งานวิจัย

 

2015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบบ่งชี้และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมไม้ หัวหน้าโครงการ
2015 การทำไม้ในป่าฟื้นฟูบนทีี่สูงอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
2008 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า ผู้ร่วมวิจัย
2007 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า ผู้ร่วมวิจัย

 


รายวิชาที่สอน

 

 

assessment

tlist

Loginระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates