Homeบุคลากรพยัตติพล ณรงคะชวนะ

การติดต่อ

รูป

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ : Erosion Control Engineering / GIS
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 02-5790169 ต่อ 217
อีเมล์ : fforppn@ku.ac.th

 


นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล

 


 งานวิจัย

 

2015 สมบัติเชิงกลของรากพืชไม้ป่า หัวหน้าโครงการ
2014 สมบัติเชิงกลของรากพืชไม้ป่า หัวหน้าโครงการ
2014 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย
2012 วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่องานป้องกันพื้นที่ลาด หัวหน้าโครงการ
2012 การดำเนินงานป่าไม้ในสวนป่าลาดกระทิง หัวหน้าโครงการ
2011 วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่องานป้องกันพื้นที่ลาด หัวหน้าโครงการ
2008 การจำลองแบบเชิงพื้นที่ของข้อมูลบูรณาการในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
2008 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย
2007 การจำลองแบบเชิงพื้นที่ของข้อมูลบูรณาการในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
2007 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย
2006 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย
2006 การจำลองแบบเชิงพื้นที่ของข้อมูลบูรณาการในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
2006 บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย
2005 การหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินในพื้นที่ป่าไม้ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หัวหน้าโครงการ
2003 การ ใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง วังน้ำเขียว โครงการย่อยที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่ป่าภูหลวง วังน้ำเขียว หัวหน้าโครงการ

 


รายวิชาที่สอน

 

 

assessment

tlist

Loginระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates