Homeบุคลากรวันชัย อรุณประภารัตน์

การติดต่อ

รูป

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ : Forest Road Planning / GIS
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 02-5790169 ต่อ 214
อีเมล์ : fforwca@ku.ac.th


 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล

 นางสาวเกศินี นงโพธิ์   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นายธีรวัฒน์ เคนมี   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นางสาวสุวิมล ต้นศิริ   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นายภัทธณัฐ วงศ์อินทร์   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นางสาวสถิตย์ภรณ์ ฤทธิ์ชู   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นายนนทภพ เหล่าจินดาพันธ์   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นายพงศ์ศิริ พูลเพิ่ม   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นายอายุวัฒก์ แพอ่อน   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นางสาวเบญญาภา สมเพราะ   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นายเชาว์วรรธน์ สมพร   การจัดการทรัพยากรป่าไม้ [XC12] 
 นางสาวณิชานันท์ เชื้อโคกสูง   การจัดการทรัพยากรป่าไม้ [XC12] 
 นายพีร พวงมาลี   การจัดการทรัพยากรป่าไม้ [XC12] 
 นายรวิภาส ศิริเลิศ   การจัดการทรัพยากรป่าไม้ [XC12] 
 นายศุภณัฐ สนิทวาจา   การจัดการทรัพยากรป่าไม้ [XC12] 
 นางสาวขนิษฐา เจริญมาก   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นางสาวสุกัลยา กรรณสมบัติ   อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว [XC13] 
 นายกฤติณ สุดโต   การจัดการทรัพยากรป่าไม้ [XC12] 
 นายจิรพัฒน์ จรูญอุดมสมบัติ   การจัดการทรัพยากรป่าไม้ [XC12] 
 นางสาวปิยะวรรณ เกิดอยู่   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 
 นางสาวพอฤทัย พิญญศักดิ์   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 

 


 

 งานวิจัย

 

2015 โครงการ เตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ผู้ร่วมวิจัย
2014 โครงการ เตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทภูเขา ผู้ร่วมวิจัย
2011 การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณเพื่อจำแนกประเภทป่าของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
2011 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. หัวหน้าโครงการ
2011 โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย
2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย
2010 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร การแพร่กระจายและสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ
2010 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย
2008 โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อน ผู้ร่วมวิจัย
2007 โครงการจัดทำร่างมาตรฐานภูมิสารสนเทศ-ระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง หัวหน้าโครงการ
2006 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ
2006 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการ แหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย
2005 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย
2005 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย
2004 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง ผู้ร่วมวิจัย
2004 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย
2003 การ ใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง วังน้ำเขียว โครงการย่อยที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่ป่าภูหลวง วังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย

 


 

รายวิชาที่สอน

 

assessment

tlist

Loginระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates