หลักสูตร

ภาควิชาวิศกรรมป่าไม้มีการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) – Bachelor of Science (Forestry)
 • หลักสูตรระดับปริญญาโท
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) – Master of Science (Forestry)

โดยแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ใช้เวลาศึกษา 4 ปี เรียนตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต bouncy castle

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

    2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต

 • วิชาแกน 56 หน่วยกิต
 • วิชาเฉพาะบังคับ 43 หน่วยกิต
 • วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

    3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดรายวิชา


หลักสูตรปริญญาโท

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ใช้เวลาศึกษา 2 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รวมเป็น 36 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย

    1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 • สัมมนา 2 หน่วยกิต
 • วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 116 หน่วยกิต

    2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดรายวิชาและแผนการเรียน