ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล

ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
ตำแหน่ง: รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้และเลขานุการภาคฯ
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: การทำไม้ การขนส่งไม้ การใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงาน การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในทางป่าไม้
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 207
อีเมล์fforlwr@ku.ac.th
Websitehttps://sites.google.com/view/forest-lab

งานวิจัย

2024 - การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สักด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน
2024 - ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สัก
2023 - การวัดการเคลื่อนที่ของคลื่นเหนือเสียงในเนื้อไม้เศรษฐกิจ
2023 - การประยุกต์คลื่นเหนือเสียงในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของไม้เศรษฐกิจ
2023 - การคำนวณเส้นทางรังสีของคลื่นเหนือเสียงในเนื้อไม้เศรษฐกิจ
2021 - การส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทางนิเวศ ลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และลดปัญหาการเผาพื้นที่เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ของประเทศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2020 - การพัฒนาระบบและเครื่องมือตรวจสอบการเจาะทำลายไม้สักของมอดป่าเจาะต้นสัก
2020 - บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2020 - โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2020 - เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและขนส่งมวลชีวภาพของไม้ยางพารา
2020 - การส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทางนิเวศ ลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และลดปัญหาการเผาพื้นที่เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ของประเทศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2019 - บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2019 - เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและขนส่งมวลชีวภาพของไม้ยางพารา
2018 - การศึกษาระบบการทำไม้และการขนส่งไม้ในสวนป่าสัก
2018 - การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่
2017 - การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่
2017 - การพัฒนาแผนที่ออนไลน์ของอุทยานแห่งชาติ
2017 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิตและส่วนที่ใช้เป็นสินค้าได้ของไม้ยูคาลิปตัส
2017 - การศึกษาระบบการทำไม้และการขนส่งไม้ในสวนป่าสัก
2016 - เศษเหลือจากการทำไม้ยางพาราเพื่อการผลิตพลังงานในประเทศไทย