วันชัย อรุณประภารัตน์

ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: Forest Road Planning / GIS
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 214
อีเมล์fforwca@ku.ac.th